The truth - Скрити, неказани и нефалшифицирани истини за Плевен, България, Балканите, Eвропейския Cъюз и Света... Всичко и от Всеки, като регистриран потребител (автор)...
обзори, статии, обяви, реклами...


Централният площад Едър шрифт
Търсене в Уеб: 
Избор на търсачка 
Търсене в портала: 

Вие сте:   нов  посетител
 Начало

Новинарски флаш » Новинарски флаш

История: Плевен Изпрати E-mail
Дата на публикуване: 09 Август 2004
Публикацията е прочетена: 9038 пъти

 

История: Плевен 

 

 Плевен има вековна и богата на събития история. Той възниква през тракийскота епоха на мястото на днешния парк Kaйлъka и е кръстен Сторгозия, което име бе запазено и в римско време. След нейното унищожението на Сторгозия от варварите, славяните я съгради под името на Kaменец. Едно второто селище е създадено на север от него, което е било наречено Плевен (от "плевел", което означава, трева). По късно двете селища са обединени и те били първи споменати под името на Плевен през 1266, когато маджарите са го превзели. След 12 век градът се развива като занаятчийски и търговски център. Градът пуснати на свиреп резистентност към турските нашественици и това е причината за неговото унищожени, както и за нейното население са заклани, експулсиран и превърнати в Islan след провал. През 1596 Плевен бе превзета и предадоха на огън от Wallachian войвода Михаил Vityaz (Hrabri) (на смели). 

По време на 17-тия и 18-ти век на българското население в града нараства по брой и взеха търговията и занаятите в собствените си ръце и започна да развива своя културен живот, както добре. Градът стана известен на Балканския полуостров и в Анадола за своя пазар на говеда и овце (от 1842). През 1825 българско светско училище е открито там, през 1840 - първият български момичета "Училището е открито от Анастасия Димитрова и година по-късно нова момчета" Училището е открито. През 1834 Свети Николай Църквата е построена през 1845 и му иконостас е направена. Димитър Доспевски и Никола Obrazopissetsa (The Image художник) нарисувани иконите. През 1869 едно читалище (културен център и четенето-клуб) е основана в град, също. През 1871 имаше Плевен 3101 къщи с население от 17 000 души. На 6 май 1869 Левски създава първия таен революционен комитет тук. Гражданите на Плевен участва в detachments на въоръжени доброволци на Филип Totyu и Христо Ботев. 

Плевен стана известен преди всичко със събития, които се проведоха по време на Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.). След като принуждават на река Дунав от руските войски, техните западните ескадра начело на този град със стратегическо значение. Турският заповед от своя страна Изкълчих целия гарнизон на Видинското крепост тук начело с Осман паша, в командването на 40-хиляди души армия. Системата за отбранителни съоръжения, е построена около Плевен. Руските сили под командването на Ген Shouldner, състояща се от 7000 души, извършил първата атака на Плевен на 18 юни 1877 година. Тя не е била успешна. Не е имало повече от 2400 души убити и ранени (срещу 2000 от страна на противника). Второто нападение бе проведена на 30-ти юли и въпреки многобройните жертви (над 7000 души убити и ранени) не е била успешна, един от двамата. На 11 и 12 септември 100 хиляди руско-румънската армия са извършили нападение над трети ориентирани към града. Тази битка не може да бъде равно на всяко друго време на цялата война във връзка със своята мащабна и кръвопролития. Единиците на Ген Скобелев успя да извърши пробив чрез най-зелени хълмове, но главния руски щаб не оценявам ситуацията достатъчно добре, и поиска да бъде отстъпление ... 16 000 души убити и ранени от страна на руснаци и румънци по време на двудневното не abating битки. 

Просрочените военен инженер Ген Тотлебен пристигнали от Русия незабавно да организира блокада на града. В изпълнение на блокадата, свързани с плана, Ген Гурко завзема селата, разположени по пътя за София - Долни Дъбник, Горни Дъбник и Телиш и възел около града има стегнато. Ярък от края на октомври руснаците и румънците постепенно изграден на подкрепителен блокада линия. В началото на декември той достига 50 km. В същото време състоянието на турската армия се влошава поради глада, болестите и студа. Той беше напълно изолирани, основната заслуга за това, принадлежащи към епични боеве за отбраната на Шипченския проход. Има българи и руснаци за сметка на невероятни жертви и с невиждано смелост и жертвоготовност спряна за 45-хиляди войска Suleiman паша позиция към Плевен и не им позволява премине през Стара планина. На 10 декември 1877 Осман паша направи отчаян опит да пробият път блокадата в района на р. Вит, но претърпяла пълно поражение и Плевен падна след 5 месеца на отбраната за сметка на невероятни усилия. 

Градът бързо нараства след Освобождението. Новосъздадената построена жп линия София - Варна (Русе) и Плевен (Ясен) - Сомовит - Cherkovitsa голяма степен са допринесли за това. Днес Плевен е на 7-ма по големина град в България

 


History: Pleven

 

Pleven has a centuries old and rich in events history. It originated in Thracian times on the place of today’s park of Kailuka and it was named Storgoziya, which name was preserved in Roman times as well. After its destruction by the barbarians, the Slavs rebuilt it under the name of Kamenets. A second settlement was set up to the north of it which was named Pleven (from “plevel” which means weed). Later on the two settlements united and they were first mentioned under the name of Pleven in 1266 when the Magyars occupied it. After the 12th century the town developed as a craftsman’s and trade centre. The town put up a ferocious resistance to the Turkish invaders and that is the reason for its being destroyed and for its population being slaughtered, expelled and converted to Islan after its downfall. In 1596 Pleven was conquered and set on fire by the Wallachian Voivoda Mihail Vityaz (Hrabri) (the Courageous).

During the 17th and the 18th centuries the Bulgarian population in the town grew in number and took the trade and crafts in their own hands and started to develop its cultural life as well. The town became famous on the Balkan Peninsula and in Anatolia for its market of cattle and sheep (as of 1842). In 1825 a Bulgarian secular school was opened there, in 1840 - the first Bulgarian girls’ school was opened by Anastassia Dimitrova and a year later a new boys’ school was opened. In 1834 the Saint Nikolai Church was built and in 1845 its iconostasis was made. Dimitur Dospevski and Nikola Obrazopissetsa (the Image Painter) painted the icons. In 1869 a chitalishte (cultural centre and reading-club) was founded in the town, too. In 1871 Pleven had 3101 houses with the population of 17 000 people. On 6th May 1869 Levski set up the first secret revolutionary committee here. The citizens of Pleven took part in the detachments of armed volunteers of Philip Totyu and Hristo Botev.

Pleven became famous most of all with the events, which took place during the Russian-Turkish War of Liberation (1877-1878). After the forcing of the Danube River by the Russian troops, their Western squadron headed to that town of strategic importance. The Turkish commandment on its part dislocated the whole garrison of the Vidin Fortress here headed by Osman Pasha, in command of a 40-thousand people army. A system of defensive facilities was built up around Pleven. The Russian forces under the command of Gen. Shouldner, consisting of 7000 people, carried out the first assault of Pleven on 18th June 1877. It was not a success. There were more than 2400 people killed and wounded (against 2000 on the part of the enemy). The second assault was held on 30th July and despite the numerous victims (over 7000 people killed and wounded) was not a success, either. On 11th and 12th September a 100-thousand Russian-Romanian army carried out the third assault orientated at the town. This battle cannot be equalled to any other during the whole war in relation to its large scale and bloodshed. The units of Gen. Skobelev managed to perform a break-through at the Green Hills but the Chief Russian Headquarters did not appreciate the situation well enough and ordered a retreat... 16 000 people killed and wounded on the part of the Russians and the Romanians during the two-day not abating battles.

The outstanding military engineer Gen. Totleben arrived promptly from Russia to organize the blockade of the town. In execution of the blockade related plan, Gen. Gourko conquered the villages located by the road to Sofia - Dolni Dubnik, Gorni Dubnik and Telish, and the knot around the town got tight. Staring from the end of October Russians and Romanians gradually built up a fortifying blockade line. At the beginning of December it reached 50 km. At the same time the situation of the Turkish Army was deteriorated due to hunger, diseases and cold. It was completely isolated, the essential merit for this belonging to the epic battles for defence of the Shipka Pass. There Bulgarians and Russians at the expense of incredible sacrifices and with unseen courage and selflessness stopped the 45-thousand army of Suleiman Pasha heading towards Pleven and did not allow them pass through the Balkan Mountain. On 10th December 1877 Osman Pasha made a desperate attempt to break through the blockade in the region of the Vit River, but suffered a complete defeat and Pleven fell after 5 months of defence at the expense of incredible efforts.

The town quickly grew up after the Liberation. The newly built railway lines Sofia - Varna (Rousse) and Pleven (Yassen) - Somovit - Cherkovitsa greatly contributed to it. Today Pleven is the 7th biggest town in Bulgaria.‹ Предишен
                        

 
Advertisement Advertisement

advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate Logo
advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate

Вашите банери   [ Email ]

Telemedicine Center Designed By IT Design Powered by ALA styleswitcher Javascript Original CSS Drop Down Menu Konlong: Best of breed Mambo scripting Some rights reservedВход
Потребител (автор):

Парола:

Запомни ме
Забравена парола
Нова регистрация? Да
Меню Автор
Детайли
Направи анализ
Обзор (Света)
Обзор (Балканите)
Обзор (България)
Обзор (Плевен)
Създай статия (новина)
Вмъкни интервю
Дай обява
Направи реклама
Добави имот
Обява-Бизнес каталог
Добави URL връзка
Наши и чужди медии
Секции, рубрики и теми
Цени
Изход
Doctor Online
Тематични Рубрики
Онлайн
В момента:268 анонимни онлайн.
Анкета
Какво искате за Плевен?
Стоп произвола на монопола за ток, вода, парно?
Колко пишете на премиера?

Ай Ти Дизайн, ЕООД 

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
Georgio Belladonna
  
♥♦ ♣♠
Легендата на световния бридж Джорджо Беладона е преведен на български! За първи път!
♥♦ ♣♠
Цена 13.99 лв.

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
«« Публикувайте вашия рекламен текст, лого, банер... тук »»

САМО: 1.95 EUR
  (месечно)
Заявка:  WEBMASTER 


  spacer  
© 2002 - 2014 Webcape Systems, Inc. All Rights Reserved.
© 1998 - 2012 it design Ltd. Всички права запазени.
Уеб Дизайн и програмиране: it design Ltd. 
Последна редакция: 12 Февруари 2011
Най-добър изглед при резолюция 1280х800 или по-голяма.
 
Използването съдържанието на портала става с изричното разрешение от редакцията чрез изпращане на имейл от меню [Контакти] -- Офис или от меню [Чат] с избор на отдел (секция, рубрика).