The truth - Скрити, неказани и нефалшифицирани истини за Плевен, България, Балканите, Eвропейския Cъюз и Света... Всичко и от Всеки, като регистриран потребител (автор)...
обзори, статии, обяви, реклами...


Централният площад Едър шрифт
Търсене в Уеб: 
Избор на търсачка 
Търсене в портала: 

Вие сте:   нов  посетител
 Начало » България«-»ЕС » Стратегии » Приносът на България - държава идиотска отвсякъде, към ЕС – съюз идиотски по рождение

България-ЕС » Стратегии

Приносът на България - държава идиотска отвсякъде, към ЕС – съюз идиотски по рождение Изпрати E-mail
България-ЕС - Стратегии
Дата на публикуване: 21 Февруари 2012
Публикацията е прочетена: 14656 пъти

The contribution of Bulgaria, a country everywhere idiotic to EU – a union idiotic from birth

Автор: д-р инж. Никола Тодоров


            Естествено, нито европейските народи, създали и утвърдили през вековете съвременната цивилизация, нито българите и особено протобългарите, цивилизовали през хилядолетията племената на Европа - канавацата на късно обособените европейските народи и държави - са идиоти.

            Това, по презюмция, поне от 8 хил. години е така.

            Идиотската същност на нещата, заедно с прерогативите за световно управление дойдоха много късно, в средата на ХХ-ти век, особено след Втората Световна война.

            Че днешните българи сме потомци на древните библейски протобългари - арийските иделци от Идел – мощният Съюз на Седемте племена от преди 35 000 години, няма никакви съмнения.

            Преди повече от 15 хилядолетия се е образувал съюзът на седемте арийски (огузо-тюркски и саклански) племена, който нарекли идел, “седем – иде, племена – ел”.

            Шумерите и шумерската цивилизация, Траките и тракийската цивилизация са също дело на протобългарите.

            Но част от българите, водена от легендарния дух Самар в образа на огромен бик – Тюрк, се придвижила през Средна Азия на Запад, където подчинила целия Близък Изток (територията на Балканите, Мала Азия, Северен Египет, Сирия, Ливан, Ирак, Палестина, Задкавказието, Западен Иран) и образувала там в памет на духа Самар държавата Самар (Шумер, Шумерстан). Значителна част от българите била съсредоточена в Ирак, когото българите нарекли Сувар – “Междуречие” (оттук – гръцкото название на Ирак е “Месопотамия” – “Междуречие”). Първата столица на Самар бил южносуварският град Ат-Атлан, по името на който някои източници наричали цялата българска близкоизточна държава Атлантида. Българите дали свои названия и на всички други области на Самар: на Финикия (от българското бейнек – “кораб от свързани тръстикови снопи”), на Балканския полуостров (от българското балкан – “планини, подобни на могили, хълмове”), на остров Крит (от българското креш – “борчески”), на Мала Азия (тези области българите с обич наричали Яна Идел – “Нов Идел”, от което се получило “Анатолия”, “Анадол”); на областите на Задкавказието (Иберия – от българското абар ~ ибер – “метал”; Армения – от българското арман – “земя по склона на планина”; Албания – “Високопланинска” – от алъп – “висок”; Елбрус – “Богатирски (елбир) връх (ас)”; Месхетия – от българското мосха – “крава”; Ереван – от българското ер евен – “войнишка вишка”, “застава”; Муганска степ – от българското Могун; Кавказ – от българското Куб Каш – “Бяла планина” и др.), на Палестина (от българското Бал-и Стан – “Област на българите”, на Египет (от българското Ег кепе (“Голяма Каменна Пирамида”); по-късно – българското название на Египет – “Мамил”) и на други.

            В Самар (Шумер), както и навсякъде другаде, българите издигнали много пирамиди (в Египет, Турция, Ирак и в други области), основали металургично производство, създали голям брой градове: Ъстамбул – “Мраморен Пролив или Град”, Могун и Евен (от българското евен ~ овин – “ловна примка, капан, клюса”, “бедна къщурка, колиба, хижа”) на Балканите (по-късно тях започнали да ги наричат съответно Стамбул, Микена и Атина); Атряч в Мала Азия (с европейско произношение Троя); Ерсу Булем (съвременния Йерусалим в Палестина) – “Град (булем) на Бога (Ерсу)”; Джир Каган (по-късния Йерихон в Палестина) – “Дух на песента”; Унук или Урук в Сувар (унук или урук на български значи “род”); Киш в Сувар (от българското киш или кеш – “участък, парцел земя”); Ур (на български значи “поселище, квартал”); Бай Авлан в Сувар (по-късният Вавилон) – “Велика (Прекрасна) Ливада”. Някои градове са съхранили отзвуци от българските митове, свързани с техните названия. Например, Джир Каган (Йерихон). Мохаммед Гали пише, че хората от един български град се опитали да се усъмнят в силата на гласа на алпа Джир-Каган и тогава алпът Сандугач със силата на своя глас съборил стените на цитаделата. От тогава и нарекли този град “Джир Каган”. В руските билини Джир каган е навлязъл като Соловей–разбойник, чието пеене (“свирене, свистене, пищене”) рушало всичко наоколо . . .

            Не малко реки в Близкия Изток запазили българските си названия: Йордан (от българското ирдан – “влажна низина”, Булгар-чай (в Муганската степ), Ефрат (от българското кобуртка – “брод през река”) и др.

            През 3182 г. пр. н.е. значителна част от Сувар била залята от водите на невиждан по сила потоп, който след това нарекли Всемирен Потоп. Тогава загинал главният, българският център на държавата Самар – градът Ат-Алан със значителна част от българското население на Сувар. Според преданието част от българите се спасили на върха на една от шумерските планини, която българите започнали да наричат Урарат – “Връх, обкръжен от вода” или Урарату – “Планина, обкръжена от вода” (от тук и европейското название на тази планина – Арарат и наименованието на държавата Урарту). Потопът подкопал могъществото на българитеДревния Шумер.

            През 3000 г. пр. н.е. българите загубили Северен Египет, завзет от етиопски афразийци (българите наричали Африка – Етиопия, а афразийците – кара оба – “род, област на черните, т.е. на чернокожите хора”, от което се образувала думата хараб – “араб”). Но египетските афразийци възприели от българите обичая да строят пирамиди, названието “копти” (от българското оба – “племе, народ, област”), думата “фараон” (от българското барън – “царска слава”), имената на духовете – Ра, Амон (от българското куман – “жълт”), наименованието на Синайския полуостров (от Син – “Вълк”), високите български шапки (те станали корона на фараона), българския мит за спасението на принца Магис (наистина, българският котел се превърнал у афразийците в кошница, а името Магис – в “Моисей”) . . .

            Малко по-късно в Мала Азия от Северен Кавказ нахлули кимерийците или хетите (до нас е дошло насмешливото българско прозвище на кимерийците – камърлар, буквално – “хора от тесто”). По сведенията на Кул Гали те били предци на редица немски племена от Скандинавия и Германия, съхранили техните названия: готи, кимври и т.н. Възползвайки се от безпомощността на българската династия след Потопа и напора на афразийците от юг към Шумерстан, кимерийците овладели почти целия Яна Идел (Мала Азия), с изключение на областта около град Атряч (Троя), наричана Рум (от българското рум ~ рям – “хълм, покрит с ниска растителност, храсталак”). Издръжливостта на Атряч (Троя) се обяснява с това, че градът бил едновременно и център на цялата българска Мала АзияЯна Идел. Хетите обаче скоро се помирили с малоазийските българи, възприели тяхната висока култура и им предоставили в държавата си равни с хетите права. Българските отряди станали ударна сила на хетските царе. Даже областите на Хетското царство в Яна Идел запазили българските си названия: Бриг – “Областно опълчение” в Централна Анатолия (Анадол) (от тук – по-късното гръцко “Фригия”), Кепе Даг – “Пирамидалните (Пещерни) Планини” в Централна Анатолия (от тук по-късното гръцко “Кападокия”), Басан – “Голяма Долина” в Източна Анатолия и т.н. В хетската част на Яна Идел се запазили почти всички български градове: Каръш – “Отпор”, наречен така в памет на отпора на гражданите му срещу опитите на кимерийците да превземат града със сила; от Каръш е по-късното му название Карс), Мен-Чокър – “Голяма Клисура, Теснина, Пролом, Дефиле или Вдлъбнатина, Хлътналост, Яма, Кухина” (по-късна форма на това наименование е Манцикерт) и др.

            От последните археологически разкопки по нашите земи се вижда произхода на траките от протобългарите (иделците). Това развенчава теорията на някои историци, че българите имат тракийски произход, или идиотската теория за тюркския произход на прабългарите.  Напротив, траките са протобълтари, каквито са и прабългарите на Кубрат.

            Но по-важното - протобългарите (иделците) чрез траките са основателите и първотворците на съвременната световна цивилизация. Каква Гърция, каква гръцка цивилизация, Боже мой?

  Златна маска на тракийския цар Сефт от земите на днешна централна България. Идентична с маската на "Агамемнон" от Микена. Този култ е древнобългарски и бил въведен от елбирите (първобългарите на които, Тангра заповядал да носят железни маски) 

            В сравнение с другите народи от онези времена броят на траките бил доста голям. Според свидетелсвото на Херодот, те били най-многочисленният народ на земята. Тяхната многобройност се потвърждава и от количеството на войската, която изкарвали през 5 и 4 век пр.н.е. Някои тракийски племена можели да воъражат до 30 хил., а други до 150 хил. войници. Един римски писател (Страбон) намира, че само траките на юг от Дунава можели да извадят над 200 хил. войници.

            Григор Симов пише, че ГРЪЦКАТА "ЦИВИЛИЗАЦИЯ" Е ИМИТАЦИЯ НА ТРАКИЙСКАТА.

            А историкът-археолог  Митко Белчев доказва, че Троянците са Траки.

 

            Например, Акрополът в Атина се намира до античния квартал Пеларгик (т.е. Пелгарик) - това е "пеласгийския" квартал - един местен "анклав" в погърчения град на протобългарите-пеласги/пелгари.            Самият хълм Акропол - според древногръцки автори (Херодот) - е застроен от "пеласгийски" архитекти.

            Една героиня от гръцката митология носи името Пиларга - тя е дъщеря на "пеласга" Данай. Колебанието между "е" и "и" показва, че с особения си език, гърците се опитват да предадат звук, който не могат да изговорят.

            Името пелгари е доказано от д-р Йордан Табов: "Старите българи".

            То е равнозначно на "българи" - понеже гръцките пришълци не могат да изговорят "Б" и "Ъ".

 

            Да говорим ли за етруските племена – основали Рим и положили основата на римската цивилизация – сътрудничели цяло хилядолетие и кусор със самарските (шумерските) протобългари?

           

            Но да се върнем към съвремието.
            Идиотската същност на нещата и прерогативите за световно управление, както подсказвам със заглавието, дойдоха много по-късно, в средата на ХХ-ти век, особено след Втората Световна война.


Лорд Teбит пише в The Telegraph: Гръцката криза ни води още по-близо до дългосрочно планираната европейска империя  Лордът на Чингфорд Норман Teбит (Lord Tebbit of Chingford) е един от най-изявените консервативни политици и коментатори във Великобритания. Той е бил старши министър в кабинета при правителството на Маргарет Тачър и е бивш председател на Консервативната партия. Работил е в областта на журналистиката, издателската дейност, реклама и е пилот в Кралските военновъздушни сили и на британски отвъдморски Airways.


Преди много време, когато прекарах доста време в Съвета на министрите в Брюксел, моят добър приятел Ото Граф Ламбсдорф и аз бяхме уморени и да ни мърморят постоянно над главите:

"Пазете се от гърците, когато се появяват за взискателни подаръци",

всеки път, когато се сблъсквахме с още една молба за субсидия от страна на нашия гръцки колега.

 

Би било много лесно да се мисли, че текущите събития в Гърция са само продължение на същия проблем.

Това би означавало да не се разбира голямата стратегия, която се преследва в Брюксел. Тя е предназначена да постигне, без да се прибягва до война, реализирането на една мечта, неосъществена още след падането на Рим, а именно изграждането на първата пан-европейска империя.

Испания, Франция и Австро Унгария са се проваляли в опитите си да изградят такава империя, а след още една разрушителна европейска война, бащите-основатели на ЕС са се заклели да постигнат това чрез политика, каквато никоя война не е успяла да постигне.


Създаването на обща, или да бъдем коректни, единствена валута, еврото, не е самоцел, а оръжие, за да се постигне чрез икономически средства, едно европейско правителство. Става дума за политика, а не за икономика.

Ако беше за икономика, германците никога нямаше да и затворят очите и да се държат за носовете, тъй като гръцкото правителство изпълни изискването за допускане до валутния съюз само с грубо фалшифицирана статистика. Никога не би могло да се допусне сериозно съмнение, че рано или късно ще се стигне до криза, изискваща от Гърция, по подразбиране едно от двете,  или спасителни гаранции, или излизане от еврозоната. Нито можеше да се предположи съществуването на някакво съмнение, че ще има спасителни гаранции след спасяването, с дадените вече рискови суми на Гърция, ако самата Гърция по подразбиране излезе от зоната. Това нараства нивото на риска, като това ще нанесе огромни щети на цялата европейска и световна икономика. Наистина, вече се шепне, че е в наш интерес да се направи нещо, за да се избегне такава катастрофа, защото ако Гърция фалира, Испания може да бъде следващата.


С две думи, постепенно гръцкия път за бягство от еврото, за да възстанови икономиката си е блокиран. Въпреки това, нещата не може да продължават така, тъй като те са на капково-хранителна система за спасяване, докато проблемите на гръцкия народ, отчаяно стават по-лоши.

Така че няма да бъде дълго, този който се представя за “колективен император в Брюксел” преди да обяви, че Teбит е бил, разбира се, прав за всички тези дълги години, когато той беше казал на съветника Кларк, че не може да има две валути , да не говорим за няколко десетки съветници, че трябва да има или едно Евро, Един канцлер, Едно Министерството на финансите, Една данъчна ставка и Една Европа, или цялата европейска икономика, включително и нашата, ще започнат за западат.

Възможно ли е това да бъде един демократичен Съюз? Моля, не задавайте неудобни въпроси като този.

Просто правиш каквото ти се казва. Ако не, то ще бъде още по-лошо за вас.

Трябва да сте готови да платите цената за мира (от един вид) и благоденствието (от друг вид).
... следва...

 


ПЛЕВЕН ОНЛАЙН ПОРТАЛ/ 
Автор и превод: д-р инж. Никола Тодоров

‹ Предишен   Следващ ›
                        

 
Advertisement Advertisement

advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate Logo
advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate

Вашите банери   [ Email ]

Telemedicine Center Designed By IT Design Powered by ALA styleswitcher Javascript Original CSS Drop Down Menu Konlong: Best of breed Mambo scripting Some rights reservedМеню Автор
Детайли
Направи анализ
Обзор (Света)
Обзор (Балканите)
Обзор (България)
Обзор (Плевен)
Създай статия (новина)
Вмъкни интервю
Дай обява
Направи реклама
Добави имот
Обява-Бизнес каталог
Добави URL връзка
Наши и чужди медии
Секции, рубрики и теми
Цени
Изход
Doctor Online
Тематични Рубрики
Онлайн
В момента:637 анонимни онлайн.

Ай Ти Дизайн, ЕООД 

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
Georgio Belladonna
  
♥♦ ♣♠
Легендата на световния бридж Джорджо Беладона е преведен на български! За първи път!
♥♦ ♣♠
Цена 13.99 лв.

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
«« Публикувайте вашия рекламен текст, лого, банер... тук »»

САМО: 1.95 EUR
  (месечно)
Заявка:  WEBMASTER 


  spacer  
© 2002 - 2014 Webcape Systems, Inc. All Rights Reserved.
© 1998 - 2012 it design Ltd. Всички права запазени.
Уеб Дизайн и програмиране: it design Ltd. 
Последна редакция: 12 Февруари 2011
Най-добър изглед при резолюция 1280х800 или по-голяма.
 
Използването съдържанието на портала става с изричното разрешение от редакцията чрез изпращане на имейл от меню [Контакти] -- Офис или от меню [Чат] с избор на отдел (секция, рубрика).