The truth - Скрити, неказани и нефалшифицирани истини за Плевен, България, Балканите, Eвропейския Cъюз и Света... Всичко и от Всеки, като регистриран потребител (автор)...
обзори, статии, обяви, реклами...


Централният площад Едър шрифт
Търсене в Уеб: 
Избор на търсачка 
Търсене в портала: 

Вие сте:   нов  посетител
 Начало » Балканите » Исторически събития » СанСтефанският договор и съдбата на България

Балканите - теми, политика, личности » Исторически събития

СанСтефанският договор и съдбата на България Изпрати E-mail
Балканите - теми, политика, личности - Исторически събития
Дата на публикуване: 06 Април 2009
Публикацията е прочетена: 18520 пъти

Има много коментари, положителни или отрицателни за този акт. НО ... дайте, да прочетем оригинала на Сан-Стефано, и после всеки сам да отсъди. И така, представям пред вас, САМО тези части от Договора, които касаят съдбата на нашата нация.


Руско- Турската война обаче е предшествана от посланическата конференция в Цариград 1876-77 г. На нея се взема Решение да се създадат две отделни полунезависими български държави, старателно отделени от брега на Средиземно море. Турция отказва да изпълни решенията на Конференцията, което и става формалния повод за войната.

Image


Санстефански мирен договор, сключен между Русия и Турция на 19 февруари / 3 март 1878 г.

Image

Вилата в която е подписан договора


Чл. 6. България се издига в автономно, поданно княжество, с християнско правителство и народна милиция.

Пространството на българското княжество е определено в общи черти върху тук приложената карта, която ще трябва да служи за основа на окончателното разграничение.

- Като се отделя от новата граница на сръбското княжество, граничната линия ще следва западната граница на Вранянската каза до планинската верига Карадаг. Като завива на запад, линията ще следва западните граници на Кумановската, Кочанската и Тетовската каза до планината Кораб; оттам - по реката Велещица до вливането и в Черни Дрин.

- Като отива на юг по Дрин и след това по западната граница на Охридската каза към планината Лина, границата ще следва западните граници на казите Корча и Старово до планината Грамос.

- След това през Костурското езеро граничната линия ще стигне до реката Мъгленица и след като следва нейното течение и мине южно от Яница (Енидже Вардар), ще се отправи през устието на Вардар и през Галико към селата Парга и Сарайкьой;

- оттам - през средата на езерото Бешикгьол към устията на Струма и Места и по морския бряг до Буругьол; (Порто Лаго - б.а.)

- по-нататък, вземайки североизточно направление към планината Чалтепе, през Родопската планинска верига до планината Крушово, през черните Балкани (Карабалкан), през планините Ешеккулачи, Чепелион, Караколас и Ишиклар до реката Арда.

- Оттам граничната линия ще бъде трасирана по направление на гр. Чирмен и като остава на юг гр. Одрин, през селата Сюгюлю, Карахамза, Арнаутчени, Акарджи и Енидже до реката Теке Дереси. Като следва течението на Теке Дереси и на Чорлу Дереси до Люлебургаз и оттам през реката Суджакдере до селото Сергюен, граничната линия ще отиде през височините направо към Хаким Табияси, гдето ще достигне Черно море.

- Тя ще остави морския бряг при Манкалия и следвайки южните граници на Тулчанския санджак, ще достигне Дунава над Расово.

.....

Чл. 7. Българският княз ще бъде свободно избран от населението и потвърден от Високата порта със съгласието на силите. Никой член от царуващите династии във великите европейски сили не може да бъде избран за български княз.

Едно събрание на първенците (нотабилите) на България, свикано във Филипопол (Пловдив) или Търново, ще изработи преди избирането на княза под надзора на един руски императорски комисар и в присъствието на един турски комисар организацията на бъдещото управление според правилата, установени през 1830 г. след Одринския мир в Дунавските княжества.

В места, където българите са смесени с турци, гърци, власи (куцовласи) и други, ще се държи справедлива сметка за правата и интересите на тези населения в изборите и при изработване на органическия правилник.
Въвеждането на новото управление в България и надзорът за неговото упражнение ще бъдат поверени за две години на един руски императорски комисар. След изтичането на първата година от въвеждането на новото управление и ако по тоя въпрос се постигне съгласие между Русия и Високата портаи европейските кабинети, те ще могат да прибавят към руския императорски комисар и специални делегати.

................

Чл. 8. Турска войска не ще има вече в България и всички стари укрепления ще бъдат съборени за сметка на местното правителство.
Високата порта ще има правото да разполага по своя воля с военния материал и други предмети, принадлежащи на отоманското правителство и които биха останали в крепостите на Дунава, вече изпразнени по силата на примирието от 19/31 януари, както и с тия, които биха се намерили в Шуменската и Варненската крепост.
До пълното създаване на местна милиция, достатъчна да поддържа реда, сигурността и спокойствието и чийто брой ще бъде определен по-късно с едно съглашение между отоманското правителство и руския императорски кабинет, руски войски ще заемат страната и ще подпомагат комисаря в случай на нужда.

Тази окупация ще бъде ограничена също за един срок приблизително от две години.

Ефективът на руския окупационен корпус, съставен от шест пехотни дивизии и две кавалерийски, който ще остане в България след изпразването на Турция от императорската армия, не ще надминава петдесет хиляди души. Той ще бъде издържан за сметка на окупираната страна. Руските окупационни войски в България ще запазят своите съобщителни връзки с Русия не само през Румъния, но също през пристанищата на Черно море - Варна и Бургас, където те ще могат да организират, докато трае срокът на окупацията, необходимите депозити.

...........

Чл. 9. Размерът на годишния данък, който България ще плаща на сюзеренния двор, като го внася в банката, която Високата порта ще посочи покъсно, ще бъде определен по съгласие между Русия, отоманското правителство и другите кабинети в края на първата година от дейността на новата организация.

Този данък ще бъде установен върху средния приход от цялата територия, която ще съставлява княжеството.
България ще замести императорското отоманско правителство в неговите тежести и задължения към железопътната компания Русе- Варна след съглашение между Високата порта, правителството на княжеството и управлениетона тази компания. Уреждането на другите железни пътища, които минават през княжеството, ще стане също по съглашение между Високата порта, установеното в България правителство и управлението на заинтересованите компании.

.......

Чл. 10. Високата порта ще има право да си служи с българските пътища за превоз през определени пътища на своите войски, муниции, хранителни припаси в областите, разположени зад княжеството, и обратно.
За да се избягнат мъчнотиите и недоразуменията в упражнението на това право, като се гарантират военните нужди на Високата порта, един специален правилник ще определи условията за това в срок от три месеца след ратифицирането на настоящия акт по едно съглашение между Високата порта и управлението на България.
Разбира се, че това право ще се простира само до редовните турски войски и че нередовните, башибозуците и черкезите, ще бъдат изцяло изключени от него.
Високата порта си запазва също правото да прекарва през княжеството своята поща и да поддържа там една телеграфна линия. Тези два въпроса ще бъдат също уредени по горепосочените начини и време.
Чл. 11. Собствениците мюсюлмани или други, които биха установили своето лично местожителство вън от княжеството, ще могат да запазят своите недвижими имоти в него, като ги дават под наем или управляват чрез други лица.

Турско-български комисии ще заседават в главните населени центрове под надзора на руски комисари, за да се разрешат суверенно в срок от две години всички въпроси относно установяването на недвижимите собствености, в които мюсюлмански или други интереси биха били ангажирани.

Подобни комисии ще бъдат натоварени да уредят в течение на две години всички въпроси относно начина на отчуждаването, експлоатацията и използуването за сметка на Високата порта имотите на държавата и на благотворителните фондации (вакъфи).

След изтичането на поменатия по-горе двегодишен срок всички имоти, които не са били потърсени, ще бъдат продадени на публичен търг и сумата, която ще бъде събрана от тях, ще бъде употребена за поддържане вдовиците и сираците, както мохамедани, така и християни, жертви на последните събития.

.......

Чл. 12. Всички крепости на Дунава ще бъдат съборени.
За в бъдеще не ще има никакви крепости по бреговете на тая река, нито военни кораби във водите на княжествата Румъния, Сърбия и България с изключение на употребяваните стационери и леки кораби, предназначени за нуждите на речната полиция и митническата служба.
Правата, задълженията и прерогативите на международната комисия на Долния Дунав си остават непокътнати.

........

Чл. 19. Военните обезщетения и загуби, причинени на Русия, които Н. В. руският император рекламира и които Високата порта се задължава да му заплати, се състоят от:
а) 900 милиона рубли военни разходи (поддържане на войската, доставка на материали, военни поръчки),
в) 400 милиона рубли загуби, нанесени на южните брегове на страната, на износната търговия, на индустрията и на железните пътища;
с) 100 милиона рубли вреди, причинени в Кавказ вследствие нашествието;
d) 10 милиона рубли вреди и загуби на руските поданици и институти в Турция.
Всичко: 1410 милиона рубли.
Като взема в съображение финансовите мъчнотии на Турция и в съгласие с желанието на Н. В. султана, руският император се съгласява да замени плащането на най-голямата част от изброените суми в предшествуващия параграф със следните териториални отстъпки:
а) Тулчанския санджак, т.е. окръзите (кази):
-Килийска, Сулинска, Махмудийска, Исакчанска, Тулчанска, Мачинска, Бабадажка, Хърсовска, Кюстенджанска и Меджидийска,
- както и островите на Делтата и Змийския остров.
Не желаейки да си присъедини тая територия и островите на делтата, Русия си запазва правото да ги размени срещу частта от Бесарабия, откъсната по Парижкия договор от 1856 г. и ограничена на юг от талвега на Килийския ръкав и устието на Стари Стамбул. Въпросът за разделната водна линия и за риболовството ще бъде уреден от една руско-румънска комисия в течение на една година след ратифициране на мирния договор.
в) Ардахан, Карс, Батум, Баязид и територията до Зоганлуг (следва описание на границата).
с) Териториите, упоменати в параграфи а и в, се отстъпват на Русия като равностойност за сумата 1 100 милиона рубли. Колкото се отнася до остатъка от обезщетението без десетте милиона рубли, дължими на руските интереси и институции в Турция, или 300 милиона рубли, начинът за изплащането на тази сума и гаранцията, която ще се даде за нея, ще бъдат уредени по съгласие между руското императорско правителство и това на Н. С. султана.

Сан Стефано, 19 февруари (3 март) 1878 г.
(п) Граф Н. Игнатиев
(п) Нелидов
(п) Сафвет
(п) Саадулах

Ратификациите на този договор бяха разменени в Санкт Петерсбург през м. март 1878 г.

______________________

Анализ и коментар:

1) Договора е прелимиарен (предварителен), тоест подлежи на ревизия, която е извършена чрез Берлинския договор, иницииран от Великите сили, които след 120 години ще започнат налагането на Новия Световен Ред.
Image

Карта-Анекс към договора от Сан-Стефано

Видно от горната карта, 3 големи български области, остават отвън даже и на Сан-Стефанска България:

2) От член 19 се вижда, че Българска Северна Добруджа (Тулчански санджак) се дава на Русия + малко земя в Кавказ, срещу 1 милиард и 100 милиона рубли, които Турция дължи на Русия по силата на същия този член 19. След това Русия отстъпва Северна Добруджа на Румъния, срещу Бесарабия, която и е била отнета в резултат на Кримската война през 1856 година. Така Русия си връща излаза на река Дунав. От бившата турска територия Тулчански санджак, Русия си запазва само най-северния ръкав на Дунав и Змийския остров.

В сиво са териториите, от Северна Добруджа, които Русия запазва за себе си.

3) От горната карта се вижда, че в Турция остава долината на Долна Марица и Арда, населени предимно с българи.

4) От същата карта се вижда, че и долината на Българска Морава, Нишава и Тимок остават в Сърбия.

5) За малка компенсация, в Сан-Стефанска България са включени и не-български области.
- Района на Корча и района северно от Дебър, населени с албанци,
- районите на Лагадина, Орфано, Кавала и други, населени предимно с гърци.

6) От член 6 се вижда, че на бъдещата държава се налага Монархическа форма на Управление - "Княжество".


За ПЛЕВЕН ОНЛАЙН ПОРТАЛ/

Автор: д-р инж. Никола Тодоров

‹ Предишен
                        

 
Advertisement Advertisement

advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate Logo
advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate

Вашите банери   [ Email ]

Telemedicine Center Designed By IT Design Powered by ALA styleswitcher Javascript Original CSS Drop Down Menu Konlong: Best of breed Mambo scripting Some rights reservedМеню Автор
Детайли
Направи анализ
Обзор (Света)
Обзор (Балканите)
Обзор (България)
Обзор (Плевен)
Създай статия (новина)
Вмъкни интервю
Дай обява
Направи реклама
Добави имот
Обява-Бизнес каталог
Добави URL връзка
Наши и чужди медии
Секции, рубрики и теми
Цени
Изход
Doctor Online
Тематични Рубрики
Онлайн
В момента:197 анонимни онлайн.

Ай Ти Дизайн, ЕООД 

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
Georgio Belladonna
  
♥♦ ♣♠
Легендата на световния бридж Джорджо Беладона е преведен на български! За първи път!
♥♦ ♣♠
Цена 13.99 лв.

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
«« Публикувайте вашия рекламен текст, лого, банер... тук »»

САМО: 1.95 EUR
  (месечно)
Заявка:  WEBMASTER 


  spacer  
© 2002 - 2014 Webcape Systems, Inc. All Rights Reserved.
© 1998 - 2012 it design Ltd. Всички права запазени.
Уеб Дизайн и програмиране: it design Ltd. 
Последна редакция: 12 Февруари 2011
Най-добър изглед при резолюция 1280х800 или по-голяма.
 
Използването съдържанието на портала става с изричното разрешение от редакцията чрез изпращане на имейл от меню [Контакти] -- Офис или от меню [Чат] с избор на отдел (секция, рубрика).